Thông tin pháp lý

2019-07-27

Chính sách này được viết bằng Tiếng Việt (VN). Trong phạm vi bất kỳ phiên bản dịch nào của chính sách này, nếu mâu thuẫn với phiên bản tiếng Việt, phiên bản tiếng Việt sẽ có hiệu lực nhất.

Trang web qrguiding.com sau đây được gọi chung là QRguiding, được xây dựng nhằm hỗ trợ cho khách hàng được gọi chung là User tạo các thông tin thuyết minh tại địa điểm, địa danh, nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của du khách (khách du lịch). User phải chịu trách nhiệm cho mọi thông tin mình tạo ra tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung thông báo pháp lý, chính sách bảo mật, các điều khoản tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Bản cập nhập sẽ được công bố trên QRguiding và sẽ được ghi ngày để User nhận biết được bản mới nhất.

Nếu User có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc QRguiding của chúng tôi nói chung, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email qrguiding@gmail.com (tiêu đề email ghi rõ: Thông báo pháp lý của QRguiding)

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập dịch vụ của QRguiding, User đồng ý với những điều được liệt kê dưới đây.

Bản cập nhập mới nhất ngày 25-10-2018

Thông báo pháp lý

Nội dung trên QRguiding

QRguiding không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc chất lượng thông tin được cung cấp trên QRguiding. QRguiding được miễn trừ khiếu nại về trách nhiệm pháp lý của QRguiding liên quan về thiệt hại vật chất, sở hữu trí tuệ hoặc các kết quả bất lợi khác từ việc sử dụng những thông tin này.

User phải chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải trên QRguiding theo luật hiện hành của Việt Nam. Việc User đăng tải thông tin miêu tả, audio, video, hình ảnh của User lên QRguiding đồng nghĩa những thông tin này sẽ được công khai trên QRguiding và được khách du lịch tham khảo tại địa điểm tham quan. QRguiding không chịu trách nhiệm nếu những thông tin này được chia sẻ bởi bên thứ 3.

Liên kết (Link)

QRguiding không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các liên kết được user chia sẻ trên QRguiding khi đăng tải nội dung. Chúng tôi có quyền xóa và không cần thông báo trước nếu user chia sẻ những liên kết độc hại, không phù hợp với luật pháp Việt Nam.

Bản quyền và thương hiệu

Những thông tin miêu tả, audio, video, hình ảnh, đồ họa được nhân lực của QRguiding thực hiện thuộc sở hữu của QRguiding, bất kỳ việc sao chép hoặc sử dụng những tài nguyên này là không được phép nếu không có sự đồng ý bằng văn bản từ QRguiding.

User chịu trách nhiệm về bản quyền và thương hiệu những thông tin miêu tả, audio, video, hình ảnh, đồ họa mà User đăng tải lên QRguiding. QRguiding không chịu trách nhiệm về bản quyền và thương hiệu những dữ liệu này này.

Bảo vệ dữ liệu

Chúng tôi làm việc trong năng lực của mình nhằm đảm bảo những dữ liệu của user đăng tải được sao lưu, bảo mật. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu nguồn dữ liệu bị tấn công, thay đổi của hacker ngoài khả năng phục hồi của chúng tôi.

Tham khảo thêm tại các Chính sách bảo mật

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tất cả những gì user đăng tải trên qrguiding